Правила о организовању сабора

Правила о организовању сабора

(кликом на Wорд иконицу можете скинути Правила о организовању Сабора или прочитати га испод)


На основу члана 120. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 22/2013) и члана 6. став 3. Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 7/2006 и 8/2006 и „Сл.лист града Чачка“ бр.4/2009 и 10/2009)

Градоначелник града Чачка, дана 9. маја 2014. године, донео је

ПРАВИЛА
О ОРГАНИЗОВАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ САБОР ФРУЛАША СРБИЈЕ У ПРИСЛОНИЦИ „ОЈ МОРАВО“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима утврђује се циљ и карактер манифестације Сабор фрулаша Србије у Прислоници „Ој Мораво“ (у даљем тексту: Сабор фрулаша), органи Сабора фрулаша и њихова задужења, као и ближи начин остваривања контроле обављања поверених послова

Члан 2.

Сабор фрулаша је стална манифестација у области културе од значаја за град Чачак.
Сабор фрулаша се одржава у селу Прислоница код Чачка, сваке године у месецу јулу.

Члан 3.

Град Чачак је поверио послове на организацији Сабора фрулаша Туристичкој организацији Чачка (у даљем тексту: Организатор).
Надзор над обављањем поверених послова из ст. 1 овог члана, врши надлежна градска управа града Чачка.

Члан 4.

Циљеви Сабора фрулаша су:
– очување, афирмација и популаризација фрулаштва, заштита музичког и фолклорног наслеђа у циљу очувања културног идентитета српског народа.
– неговање традиција домаће радиности и традиционалног начина припремања старих јела
– представљање и популаризација етно наслеђа
– допринос развоју и унапређењу културе српског народа, посебно културно уметничког аматеризма.

Члан 5.

На Сабору фрулаша такмиче се фрулаши из Србије, који су право учешћа стекли на претходно одржаним предтакмичењима у категоријама:
– изворно свирање
– савремено свирање
– свирање у дуету
– млади фрулаши до 12 година и од 12-16 година
Обавезни садржаји Сабора фрулаша су и:
– етномузиколошки записи
– округли сто о фрули
– школа фруле
– представљање мајсторског умећа градитеља фрула
– лист „Фрула“

На Сабору фрулаша организују се и пратећи садржаји као што су:

– Вајарска колонија „Крст патријарха Павла“
– „Златне руке“ такмичење у припремању старих јела
– изложба рукорада и старих заната
– монодрама о знаменитој личности из српске историје
– наступи певачких и фолклорних група
– саветовање о сеоском туризму
– изложбе из различитих области народног живота и стваралаштва
– пригодни садржаји у порти манастира Вујан у оквиру манастирске славе

Пре почетка и након завршетка званичног саборског програма, у сарадњи са месном заједницом Прислоница и донаторима могу се организовати и посебни садржаји као што су:

– спортски турнири
– ревијалне фудбалске утакмице
– акције хуманитарног карактера
– концерти

Члан 6.

Сабор фрулаша има сталне, повремене и специфичне органе.
Стални органи Сабора фрулаша су: директор манифестације, Савет, уметнички директор и извршни директор.
Привремени органи Сабора фрулаша су одбори.
Специфични органи Сабора фрулаша су: почасни гост Сабора, домаћин Сабора, старешина Сабора и стручни жири.

Члан 7.

Сабор фрулаша заступа и представља директор манифестације.
Директор Сабора фрулаша је директор Организатора (у даљем тексту: Директор)
Директор заступа и представља Сабор фрулаша, непосредно је одговоран органима града Чачка за организацију и финансијско пословање Сабора фрулаша, у сарадњи са одговарајућом градском управом припрема Предлог правила, припрема Предлог програма Сабора фрулаша и предлог извештаја, подноси извештај надлежним градским органима о одржаном Сабору фрулаша, предлаже градоначелнику персонални састав Савета Сабора фрулаша и обавља друге послове утврђене овим правилима.
Поред овлашћења из става 3 овог члана, Директор може предложити градоначелнику да разреши дужности члана Савета Сабора фрулаша који не долази на састанке Савета, не жели да учествује у његовом раду, не прихвата одлуке Савета, не сарађује са осталим члановима Савета или својим понашањем и актима наноси штету Савету и Сабору фрулаша..

Члан 8.

Савет Сабора фрулаша има председника и 8 (осам) чланова.
Савет Сабора фрулаша утврђује Програм и финансијски план Сабора фрулаша, одређује време трајања Сабора фрулаша, на предлог Директора бира почасног госта Сабора, домаћина Сабора, старешину Сабора, уметничког и извршног директора, именује чланове стручног жирија на предлог Старешине Сабора и Уметничког директора, утврђује правила жирирања и такмичења, дефинише критеријуме и основни концепт расподеле простора на саборишту (извођачки, изложбени, продајни, етно простор и сл.), утврђује стандарде за опрему етно простора, утврђује цене продајних штандова, образује одборе као радна тела Сабора фрулаша, утврђује износ новчаних награда у категоријама свирања на фрули, сачињава листу почасних гостију Сабора, утврђује план публицитета и информисања о Сабору, усваја и подноси Извештај о одржаном Сабору фрулаша са Извештајем о утрошеним и оствареним средствима најкасније у року од 30 дана, од дана завршетка Сабора фрулаша и врши и друге послове везане за одржавање Сабора фрулаша.
У циљу реализације одређених активности, Савет Сабора фрулаша, као повремена радна тела бира одборе, са задатком да обаве неку активност из Програма Сабора фрулаша.
Седнице Савета одржавају се по потреби, а заказује их председник Савета Сабора фрулаша, у договору са Директором, који припрема материјал за седнице Савета.
Савет може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Председник Савета руководи радом Савета, стара се о законитости одлука које доносе Савет и повремена радна тела – одбори.

Члан 9.

Уметнички директор Сабора фрулаша, заједно са старешином Сабора фрулаша, предлаже Директору концепцију посебних и пратећих програма као и коначан предлог Праграма Сабора фрулаша, осмишљава главне и пратеће садржаје, предлаже учеснике у њима, учествује на свим предтакмичењима за Сабор фрулаша у својству селектора, стара се и одговоран је за учеснике програма, реализацију и квалитет културно уметничког програма, учествује на конференцијама за новинаре, врши промоцију Сабора фрулаша, даје сугестије у изради публикација манифестације и обавља друге послове у договору са Саветом и Директором.

Члан 10.

Извршни директор организује и координира послове на реализацији манифестације, а посебно: обезбеђење организационих, инфраструктурних и техничких услова на извођењу програма Сабора фрулаша, предлаже физичка и правна лица неопходна за припрему техничких услова и предузимање одговарајућих мера на извршењу програма и преко одбора врши друге послове везане за реализацију програма Сабора фрулаша.
За свој рад одговоран је Директору.

Члан 11.

Одбори Сабора фрулаша су повремена радна тела, која у циљу обављања одређених активности из Програма манифестације, бира Савет Сабора фрулаша.
Одбори Савета могу се образовати као: организациони, за маркетинг, логистику, бенч маркинг, такмичење исл.
Председници одбора су за реализацију преузетих послова и обавеза одговорни Савету Сабора фрулаша.

Члан 12.

Почасни гост је почасна функција на коју се именује лице одређеног реномеа и угледа из области јавног и културног живота.
Почасни гост беседи на отварању Сабора фрулаша, даје сугестије које се односе на програм, учествује у промоцији Сабора фрулаша, дочекује госте заједно са домаћином Сабора фрулаша, присуствује свим саборским приредбама, уручује награде фрулашима, у име Сабора фрулаша наступа у медијима, предлаже Директору почасног госта за наредни Сабор фрулаша и обавља друге послове у договору са Саветом и Директором.

Члан 13.

Домаћин Сабора фрулаша је почасна функција на коју се именује угледна личност из градских структура власти или привредника града Чачка.
Домаћин Сабора фрулаша отвара поједине саборске манифестације, учествује у раду саборских органа, даје сугестије и врши контролу утрошка буџетских средстава, помаже организаторима Сабора фрулаша у решавању организационих, комуналних и других инфраструктурних проблема, дочекује, заједно са почасним гостом друге уважене госте Сабора фрулаша, уручује награде, представља спону између саборских органа и градских и републичких структура власти, ради на промоцији Сабора фрулаша, обезбеђује контакте са потенцијалним донаторима Сабора фрулаша и обавља и друге послове у договору са Саветом Сабора фрулаша и Директором.

Члан 14.

Старешина Сабора фрулаша је лице које је врстан интерпретатор и познавалац свирања на фрули и фрулаштва.
Старешина Сабора фрулаша:
– предлаже начин организовања Школе фруле
– прати такмичења у свирању на фрули
– даје сугестије за унапређење манифестације
– Савету Сабора фрулаша предлаже чланове стручног жирија и избор оркестра који прати фрулаше
– сарађује са медијима
– учествује у промоцији и презентацији манифестације
– предлаже обавезну нумеру за фрулаше у савременој категорији свирања
– даје сугестије које се односе на програм
– води рачуна да квалитет програма и извођача не склизне испод достигнутог високог уметничког нивоа, односно да Сабор фрулаша не „склизне“ на ниво вашара и естраде
Старешина за свој рад одговара Савету и Директору.

Члан 15.

Стручни жири је тело које бира Савет Сабора фрулаша на предлог старешине Сабора фрулаша, водећи рачуна да у њему буду истакнути фрулаши, етномузиколози, музиколози, музички уредници и солисти на другим, превасходно, дувачким инструментима.
Чланови стручног жирија не могу бити личности које су у сукобу интереса, односно које имају своје ученике међу такмичарима, или су у посебним (породичним и др.) везама са појединим такмичарима.
Стручни жири има председника и 4 (четири) члана.
Савет Сабора фрулаша може донети одлуку да се за сваку категорију такмичења именује посебан жири.
Стручни жири оцењује музикалност, извођачку технику, ритмику и интонативну прецизност, обликовање фразе, темпо, примену одговарајућих музичких украса, квалитет звука, стилску одређеност, поштовање одговарајућег традиционалног стила и однос фрулаша и публике.
У категорији савременог свирања стручни жири оцењује и усаглашеност фрулаша и оркестра и сценски наступ.
Стручни жири оцењује такмичаре бројчаним оценама од 5 до 10.
Стручни жири се именује за рад на једном Сабору фрулаша..

II ФИНАНСИРАЊЕ САБОРА ФРУЛАША

Члан 16.

Сабор фрулаша финансира се из биџета града Чачка, средстава буџета Републике Србије, прихода манифестације и донација правних и физичких лица.
Пореде средстава из става 1 овог члана, Савет Сабора фрулаша може обезбедити средства за одржавање манифестације и из других извора у складу са законом.
Сабор фрулаша има свој финансијски план заснован на реалним изворима средстава.
Савет Сабора фрулаша доставља оријентациони програм и финансијски план Сабора фрулаша градској управи надлежној за послове финансија, у року утврђеном буџетским календаром, а најкасније до 31.августа текуће године за нередну годину.
Извештај о одржаном Сабору фрулаша, са извештајем о реализацији финансијског плана, доставља се градској управи надлежној за послове друштвених делатности, најкасније у року од 30 дана од дана завршетка Сабора фрулаша.
Програм Сабора фрулаша је саставни део програма рада Организатора, а извештај из става 5 овог члана је саставни део Извештаја о раду Организатора за претходну годину.

III НАГРАДЕ НА САБОРУ ФРУЛАША

Члан 17.

На Сабору фрулаша додељују се следеће награде:

1. „Златна фрула“ за освојено прво место у категоријама савременог и изворног свирања
2. Победнику у категорији изворног свирања диплома „Сава Јеремић“ за најизворније музицирање
3. Награде за 1, 2. и 3. место у свакој категорији

Стручни жири може доделити и специјалне: за сценски наступ, за најбоље одсвирано коло, за најмлађег или најстаријег фрулаша и тд.
За освојено 1, 2.и 3.место, у свакој категорији, додељују се новчане награде чију висину одређује Савет Сабора.

4. Најпопуларнији фрулаш Сабора

Најпопуларнијег фрулаша одређује публика путем гласачких листића, СМС порука или специјални жири публике.
Висину и врсту награде за најпопуларнијег фрулаша одређује донатор награде или Савет Сабора фрулаша.

Члан 18.

На основу одлуке Савета, на Сабору фрулаша се додељују и следеће награде:
– у категорији такмичења у припремању старих јела за 1,2.и3. место
– у категорији ручних радова за 1,2. и 3. место
– остале посебне награде
Учесници са подручја града Чачка, који су се најбоље пласирали у категоријама из става 1 овог члана, стичу право учешћа на другим манифестацијама.
Избор учесника манифестације из става 2 овог члана, врши Организатор Сабора фрулаша.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Градоначелник града Чачка ће у складу са овим правилима, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Правила именовати Савет Сабора фрулаша.

Члан 20.

Даном ступања на снагу ових правила престају да важе Правила о организовању манифестације изворног народног стваралаштва Сабор фрулаша Србије ,,Ој Мораво“ (,,Сл.лист општине Чачак“ бр.4/2007).

Члан 21.

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 644 -3/14 -II
9.мај 2014.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић