Протокол о сарадњи

Протокол о сарадњи

закључен дана 22.04.2015. године, између:
Туристичке организације Чачка, Чачак – Градско шеталиште бб, коју заступа Драгомир Савић, директор (у даљем тексту ТОЧ), и Савета Сабора фрулаша Србије “ Ој Мораво” кога заступа Зоран Рајичић, председник ( удаљем тексту САВЕТ ), са једне стране и 2. Културно образовног центра Бољевац, Кнеза Милоша 4- Бољевац , кога заступа Емина Бранковић, директор ( у даљем тексту КОЦ),са друге стране

Члан 1.

Овим Протоколом, ТОЧ и САВЕТ као организатори Сабора фрулаша Србије “Ој Мораво” успостављају сарадњу са КОЦ на организовању предтакмичења за Сабор, а са заједничким циљем развоја и промоције фрулаштва у Србији.

Члан 2.

Предтакмичење за Сабор ће се одржавати ,сваке године, у јуну месецу, у Бољевцу, у оквиру манифестације “ Црноречје у песми и игри”.
У случају промене места одржавања КОЦ је дужан да обавести ТОЧ И САВЕТ најкасније до почетка априла месеца, у години у којој се Сабор фрулаша одржава.
Предтакмичење у Бољевцу се организује за фрулаше који долазе са подручја Зајечарског и Борског округа.

Члан 3.

Обавезе Културно образовног центра Бољевац:
– да обезбеди све неопходне услове за организацију једне овакве манифестације ( бина, разглас, расвета, оркестар, инфраструктурна логистика и тд);
– да о датуму и времену одржавања предтакмичења обавести све фрулаше који живе на подручју из чл.2. ст.3.
– да за све учеснике у програм обезбеде најмање један оброк;
– да формира стручни жири од 3 ( три ) члана, од кога једног-селектора именује САВЕТ, а остала два КОЦ, из локалне средине, водећи рачуна о њиховој музиколошкој или етномузиколошкој стручности;
– да за селектора Сабора, кога именује САВЕТ, обезбеде хонорар, путне трошкове и преноћиште. Висина хонорара за селектора ће се одређивати, за сваку годину посебно, на заједничком састанку свих организатора предтакмичења и САВЕТА;
– да, на обрасцима пријаве за предтакмичење, које добије од САВЕТА, попише све фрулаше, учеснике у такмичењу и да један комплет ових пријава достави САВЕТУ, на самом предтакмичењу;
-да предтакмичење организује у складу са Правилима за такмичење и осталим општим и појединачним
нормативним актима Сабора фрулаша;
– да за победнике обезбеди адекватне награде;
-да обезбеди одговарајуће учешће општине Бољевац у пратећим програмима Сабора фрулаша;
– израда промотивног материјала за предтакмичење;

– медијска промоција предтакмичења, пре, за време и после одржане манифестације. Посебну пажњу посветити промоцији пред само такмичење, како би се што већи број фрулаша упознао са датумом и местом његовог одржавања;
– да у конферанси, медијима, друштвеним мрежама и на други одговарајући начин промовише и најави
предстојећи Сабор фрулаша Србије “ Ој Мораво”;
-да на бази реципроцитета прихвати и угости до 4 ( четири ) представника организатора Сабора фрулаша;
– спровођење у дело и других одлука и препорука САВЕТА, којие су од заједничког интереса за само предтакмичење и Сабор, односно за развој фрулаштва.

Члан 4.

Обавезе Туристичке организације Чачка и Савета сабора фрулаша:

-да благовремено, а најкасније до 31.марта, доставе КОЦ Правила такмичења и друга општа и појединачна нормативна акта која су од значаја за организацију предтакмичења;
– да благовремено, а најкасније до 31.марта, доставе КОЦ образац пријаве за предтакмичење
– да благовремено, а најкасније до 31.марта, доставе КОЦ име и презиме селектора Сабора, као и његове контакте;
– да на сајту Сабора промовишу КОЦ, као организатора предтакмичења. Да на сајту Сабора ставе линк преко кога, заинтересоване странке, могу ући на интернет презентацију КОЦ;
– да доставе КОЦ спискове фрулаша са подручја из чл.2. ст.3. Да редовно обавештавају КОЦ о свим променама;
– да у конферанси, на друштвеним мрежама и медијским наступима промовишу КОЦ и Бољевац, као организаторе предтакмичења;
– да обезбеде услове за учешће општине Бољевац у пратећим програмима Сабора фрулаша;
– да, на бази реципроцитета, прихвате и угосте до 4 ( четири ) представника КОЦ на Сабору фрулаша;
– да једном годишње, а најкасније до 30. априла организују заједнички састанак Савета Сабора И организатора свих предтакмичења, на коме ће се утврђивати и усклађивати општи и појединачни принципи
од значаја за предтакмичења и такмичење фрулаша;
-да на Сабору фрулаша, у Прислоници, обезбеди штанд за културно-туристичку и привредну промоцију општине Бољевац.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да врше размену програма и сарађују, у обостраном интересу, и на другим пројектима из области туризма и културе, посебно изворног народног стваралаштва.
Уговорне стране могу , за реализацију пројеката из овог Протокола, заједнички конкурисати за средства код
надлежних институција.

Члан 6.

Протокол се закључује на период од 5 година.

Члан 7.

КОЦ може, за предтакмичење и реализацију програма који су предмет овог Протокола, ангажовати, као суорганизаторе и друге јавне установе, МЗ, КУД-ове , удружења грађана и појединце из своје општине, под условом да прихватају програмска начела Сабора фрулаша И одредбе овог Протокола.

Члан 8.

Одредбе овог Протокола се могу мењати уз обострану сагласност потписника.

Члан 9.

Протокол о сарадњи се може раскинути на захтев једног од потписника, али уз претходну најаву најкасније до 31.децембра у години која претходи наредном Сабору фрулаша.

Члан 10.

Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица.

Члан 11.

Уговорне стране се обавезују да евентуалне спорове решавају договором .
Уколико се то не може учинити на други начин, у случају спора надлежан је суд у Чачку.

Члан 12.

Овај Протокол је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих сваки од потписника задржава
по 2 (два) примерка.

ЈУ Туристичка организација Чачка
директор
Драгомир Савић

Културно образовни центар Бољевац
директор
Емина Бранковић

Сабор фрулаша Србије “Ој Мораво”
председник Савета
Зоран Рајичић