Pravila o organizovanju sabora

Pravila o organizovanju sabora

 

(klikom na Word ikonicu možete skinuti Pravila o organizovanju Sabora ili pročitati ga ispod)


 

Na osnovu člana 120. Statuta grada Čačka („Sl. list grada Čačka“ br. 3/2008, 8/2013 22/2013) i člana 6. stav 3. Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak („Sl. list opštine Čačak“ br. 7/2006 i 8/2006 i „Sl.list grada Čačka“ br.4/2009 i 10/2009)

Gradonačelnik grada Čačka, dana 9. maja 2014. godine, doneo je

PRAVILA
O ORGANIZOVANjU MANIFESTACIJE SABOR FRULAŠA SRBIJE U PRISLONICI „OJ MORAVO“

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima utvrđuje se cilj i karakter manifestacije Sabor frulaša Srbije u Prislonici „Oj Moravo“ (u daljem tekstu: Sabor frulaša), organi Sabora frulaša i njihova zaduženja, kao i bliži način ostvarivanja kontrole obavljanja poverenih poslova

Član 2.

Sabor frulaša je stalna manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Čačak.
Sabor frulaša se održava u selu Prislonica kod Čačka, svake godine u mesecu julu.

Član 3.

Grad Čačak je poverio poslove na organizaciji Sabora frulaša Turističkoj organizaciji Čačka (u daljem tekstu: Organizator).
Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz st. 1 ovog člana, vrši nadležna gradska uprava grada Čačka.

Član 4.

Ciljevi Sabora frulaša su:
– očuvanje, afirmacija i popularizacija frulaštva, zaštita muzičkog i folklornog nasleđa u cilju očuvanja kulturnog identiteta srpskog naroda.
– negovanje tradicija domaće radinosti i tradicionalnog načina pripremanja starih jela
– predstavljanje i popularizacija etno nasleđa
– doprinos razvoju i unapređenju kulture srpskog naroda, posebno kulturno umetničkog amaterizma.

Član 5.

Na Saboru frulaša takmiče se frulaši iz Srbije, koji su pravo učešća stekli na prethodno održanim predtakmičenjima u kategorijama:
– izvorno sviranje
– savremeno sviranje
– sviranje u duetu
– mladi frulaši do 12 godina i od 12-16 godina
Obavezni sadržaji Sabora frulaša su i:
– etnomuzikološki zapisi
– okrugli sto o fruli
– škola frule
– predstavljanje majstorskog umeća graditelja frula
– list „Frula“

Na Saboru frulaša organizuju se i prateći sadržaji kao što su:

– Vajarska kolonija „Krst patrijarha Pavla“
– „Zlatne ruke“ takmičenje u pripremanju starih jela
– izložba rukorada i starih zanata
– monodrama o znamenitoj ličnosti iz srpske istorije
– nastupi pevačkih i folklornih grupa
– savetovanje o seoskom turizmu
– izložbe iz različitih oblasti narodnog života i stvaralaštva
– prigodni sadržaji u porti manastira Vujan u okviru manastirske slave

Pre početka i nakon završetka zvaničnog saborskog programa, u saradnji sa mesnom zajednicom Prislonica i donatorima mogu se organizovati i posebni sadržaji kao što su:

– sportski turniri
– revijalne fudbalske utakmice
– akcije humanitarnog karaktera
– koncerti

Član 6.

Sabor frulaša ima stalne, povremene i specifične organe.
Stalni organi Sabora frulaša su: direktor manifestacije, Savet, umetnički direktor i izvršni direktor.
Privremeni organi Sabora frulaša su odbori.
Specifični organi Sabora frulaša su: počasni gost Sabora, domaćin Sabora, starešina Sabora i stručni žiri.

Član 7.

Sabor frulaša zastupa i predstavlja direktor manifestacije.
Direktor Sabora frulaša je direktor Organizatora (u daljem tekstu: Direktor)
Direktor zastupa i predstavlja Sabor frulaša, neposredno je odgovoran organima grada Čačka za organizaciju i finansijsko poslovanje Sabora frulaša, u saradnji sa odgovarajućom gradskom upravom priprema Predlog pravila, priprema Predlog programa Sabora frulaša i predlog izveštaja, podnosi izveštaj nadležnim gradskim organima o održanom Saboru frulaša, predlaže gradonačelniku personalni sastav Saveta Sabora frulaša i obavlja druge poslove utvrđene ovim pravilima.
Pored ovlašćenja iz stava 3 ovog člana, Direktor može predložiti gradonačelniku da razreši dužnosti člana Saveta Sabora frulaša koji ne dolazi na sastanke Saveta, ne želi da učestvuje u njegovom radu, ne prihvata odluke Saveta, ne sarađuje sa ostalim članovima Saveta ili svojim ponašanjem i aktima nanosi štetu Savetu i Saboru frulaša..

Član 8.

Savet Sabora frulaša ima predsednika i 8 (osam) članova.
Savet Sabora frulaša utvrđuje Program i finansijski plan Sabora frulaša, određuje vreme trajanja Sabora frulaša, na predlog Direktora bira počasnog gosta Sabora, domaćina Sabora, starešinu Sabora, umetničkog i izvršnog direktora, imenuje članove stručnog žirija na predlog Starešine Sabora i Umetničkog direktora, utvrđuje pravila žiriranja i takmičenja, definiše kriterijume i osnovni koncept raspodele prostora na saborištu (izvođački, izložbeni, prodajni, etno prostor i sl.), utvrđuje standarde za opremu etno prostora, utvrđuje cene prodajnih štandova, obrazuje odbore kao radna tela Sabora frulaša, utvrđuje iznos novčanih nagrada u kategorijama sviranja na fruli, sačinjava listu počasnih gostiju Sabora, utvrđuje plan publiciteta i informisanja o Saboru, usvaja i podnosi Izveštaj o održanom Saboru frulaša sa Izveštajem o utrošenim i ostvarenim sredstvima najkasnije u roku od 30 dana, od dana završetka Sabora frulaša i vrši i druge poslove vezane za održavanje Sabora frulaša.
U cilju realizacije određenih aktivnosti, Savet Sabora frulaša, kao povremena radna tela bira odbore, sa zadatkom da obave neku aktivnost iz Programa Sabora frulaša.
Sednice Saveta održavaju se po potrebi, a zakazuje ih predsednik Saveta Sabora frulaša, u dogovoru sa Direktorom, koji priprema materijal za sednice Saveta.
Savet može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Saveta.
Predsednik Saveta rukovodi radom Saveta, stara se o zakonitosti odluka koje donose Savet i povremena radna tela – odbori.

Član 9.

Umetnički direktor Sabora frulaša, zajedno sa starešinom Sabora frulaša, predlaže Direktoru koncepciju posebnih i pratećih programa kao i konačan predlog Pragrama Sabora frulaša, osmišljava glavne i prateće sadržaje, predlaže učesnike u njima, učestvuje na svim predtakmičenjima za Sabor frulaša u svojstvu selektora, stara se i odgovoran je za učesnike programa, realizaciju i kvalitet kulturno umetničkog programa, učestvuje na konferencijama za novinare, vrši promociju Sabora frulaša, daje sugestije u izradi publikacija manifestacije i obavlja druge poslove u dogovoru sa Savetom i Direktorom.

Član 10.

Izvršni direktor organizuje i koordinira poslove na realizaciji manifestacije, a posebno: obezbeđenje organizacionih, infrastrukturnih i tehničkih uslova na izvođenju programa Sabora frulaša, predlaže fizička i pravna lica neophodna za pripremu tehničkih uslova i preduzimanje odgovarajućih mera na izvršenju programa i preko odbora vrši druge poslove vezane za realizaciju programa Sabora frulaša.
Za svoj rad odgovoran je Direktoru.

Član 11.

Odbori Sabora frulaša su povremena radna tela, koja u cilju obavljanja određenih aktivnosti iz Programa manifestacije, bira Savet Sabora frulaša.
Odbori Saveta mogu se obrazovati kao: organizacioni, za marketing, logistiku, benč marking, takmičenje isl.
Predsednici odbora su za realizaciju preuzetih poslova i obaveza odgovorni Savetu Sabora frulaša.

Član 12.

Počasni gost je počasna funkcija na koju se imenuje lice određenog renomea i ugleda iz oblasti javnog i kulturnog života.
Počasni gost besedi na otvaranju Sabora frulaša, daje sugestije koje se odnose na program, učestvuje u promociji Sabora frulaša, dočekuje goste zajedno sa domaćinom Sabora frulaša, prisustvuje svim saborskim priredbama, uručuje nagrade frulašima, u ime Sabora frulaša nastupa u medijima, predlaže Direktoru počasnog gosta za naredni Sabor frulaša i obavlja druge poslove u dogovoru sa Savetom i Direktorom.

Član 13.

Domaćin Sabora frulaša je počasna funkcija na koju se imenuje ugledna ličnost iz gradskih struktura vlasti ili privrednika grada Čačka.
Domaćin Sabora frulaša otvara pojedine saborske manifestacije, učestvuje u radu saborskih organa, daje sugestije i vrši kontrolu utroška budžetskih sredstava, pomaže organizatorima Sabora frulaša u rešavanju organizacionih, komunalnih i drugih infrastrukturnih problema, dočekuje, zajedno sa počasnim gostom druge uvažene goste Sabora frulaša, uručuje nagrade, predstavlja sponu između saborskih organa i gradskih i republičkih struktura vlasti, radi na promociji Sabora frulaša, obezbeđuje kontakte sa potencijalnim donatorima Sabora frulaša i obavlja i druge poslove u dogovoru sa Savetom Sabora frulaša i Direktorom.

Član 14.

Starešina Sabora frulaša je lice koje je vrstan interpretator i poznavalac sviranja na fruli i frulaštva.
Starešina Sabora frulaša:
– predlaže način organizovanja Škole frule
– prati takmičenja u sviranju na fruli
– daje sugestije za unapređenje manifestacije
– Savetu Sabora frulaša predlaže članove stručnog žirija i izbor orkestra koji prati frulaše
– sarađuje sa medijima
– učestvuje u promociji i prezentaciji manifestacije
– predlaže obaveznu numeru za frulaše u savremenoj kategoriji sviranja
– daje sugestije koje se odnose na program
– vodi računa da kvalitet programa i izvođača ne sklizne ispod dostignutog visokog umetničkog nivoa, odnosno da Sabor frulaša ne „sklizne“ na nivo vašara i estrade
Starešina za svoj rad odgovara Savetu i Direktoru.

Član 15.

Stručni žiri je telo koje bira Savet Sabora frulaša na predlog starešine Sabora frulaša, vodeći računa da u njemu budu istaknuti frulaši, etnomuzikolozi, muzikolozi, muzički urednici i solisti na drugim, prevashodno, duvačkim instrumentima.
Članovi stručnog žirija ne mogu biti ličnosti koje su u sukobu interesa, odnosno koje imaju svoje učenike među takmičarima, ili su u posebnim (porodičnim i dr.) vezama sa pojedinim takmičarima.
Stručni žiri ima predsednika i 4 (četiri) člana.
Savet Sabora frulaša može doneti odluku da se za svaku kategoriju takmičenja imenuje poseban žiri.
Stručni žiri ocenjuje muzikalnost, izvođačku tehniku, ritmiku i intonativnu preciznost, oblikovanje fraze, tempo, primenu odgovarajućih muzičkih ukrasa, kvalitet zvuka, stilsku određenost, poštovanje odgovarajućeg tradicionalnog stila i odnos frulaša i publike.
U kategoriji savremenog sviranja stručni žiri ocenjuje i usaglašenost frulaša i orkestra i scenski nastup.
Stručni žiri ocenjuje takmičare brojčanim ocenama od 5 do 10.
Stručni žiri se imenuje za rad na jednom Saboru frulaša..

II FINANSIRANjE SABORA FRULAŠA

Član 16.

Sabor frulaša finansira se iz bidžeta grada Čačka, sredstava budžeta Republike Srbije, prihoda manifestacije i donacija pravnih i fizičkih lica.
Porede sredstava iz stava 1 ovog člana, Savet Sabora frulaša može obezbediti sredstva za održavanje manifestacije i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sabor frulaša ima svoj finansijski plan zasnovan na realnim izvorima sredstava.
Savet Sabora frulaša dostavlja orijentacioni program i finansijski plan Sabora frulaša gradskoj upravi nadležnoj za poslove finansija, u roku utvrđenom budžetskim kalendarom, a najkasnije do 31.avgusta tekuće godine za nerednu godinu.
Izveštaj o održanom Saboru frulaša, sa izveštajem o realizaciji finansijskog plana, dostavlja se gradskoj upravi nadležnoj za poslove društvenih delatnosti, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka Sabora frulaša.
Program Sabora frulaša je sastavni deo programa rada Organizatora, a izveštaj iz stava 5 ovog člana je sastavni deo Izveštaja o radu Organizatora za prethodnu godinu.

III NAGRADE NA SABORU FRULAŠA

Član 17.

Na Saboru frulaša dodeljuju se sledeće nagrade:

1. „Zlatna frula“ za osvojeno prvo mesto u kategorijama savremenog i izvornog sviranja
2. Pobedniku u kategoriji izvornog sviranja diploma „Sava Jeremić“ za najizvornije muziciranje
3. Nagrade za 1, 2. i 3. mesto u svakoj kategoriji

Stručni žiri može dodeliti i specijalne: za scenski nastup, za najbolje odsvirano kolo, za najmlađeg ili najstarijeg frulaša i td.
Za osvojeno 1, 2.i 3.mesto, u svakoj kategoriji, dodeljuju se novčane nagrade čiju visinu određuje Savet Sabora.

4. Najpopularniji frulaš Sabora

Najpopularnijeg frulaša određuje publika putem glasačkih listića, SMS poruka ili specijalni žiri publike.
Visinu i vrstu nagrade za najpopularnijeg frulaša određuje donator nagrade ili Savet Sabora frulaša.

Član 18.

Na osnovu odluke Saveta, na Saboru frulaša se dodeljuju i sledeće nagrade:
– u kategoriji takmičenja u pripremanju starih jela za 1,2.i3. mesto
– u kategoriji ručnih radova za 1,2. i 3. mesto
– ostale posebne nagrade
Učesnici sa područja grada Čačka, koji su se najbolje plasirali u kategorijama iz stava 1 ovog člana, stiču pravo učešća na drugim manifestacijama.
Izbor učesnika manifestacije iz stava 2 ovog člana, vrši Organizator Sabora frulaša.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Gradonačelnik grada Čačka će u skladu sa ovim pravilima, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravila imenovati Savet Sabora frulaša.

Član 20.

Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila o organizovanju manifestacije izvornog narodnog stvaralaštva Sabor frulaša Srbije ,,Oj Moravo“ (,,Sl.list opštine Čačak“ br.4/2007).

Član 21.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Čačka“

GRAD ČAČAK
Gradonačelnik
Broj: 644 -3/14 -II
9.maj 2014.godine

GRADONAČELNIK
mr Vojislav Ilić