Pravila takmičenja

Pravila takmičenja

 

PRAVILA TAKMIČENJA
NA SABORU FRULAŠA SRBIJE “OJ MORAVO“ ZA ZLATNU FRULU

1.

Frulaši se takmiče u veštinama sviranja na fruli i srodnim instrumentima.

2.

Takmičenje se održava u dve kategorije:
A. Izvorno sviranje (frula kao tradicionalni instrument).
B. Savremeno sviranje (frula danas).
Na Saboru se takmiče frulaši koji su to pravo stekli na regionalnim predtakmičenjima.

3.

Opšta pravila:
-takmičari sviraju dve numere (najmanje dve strofe pesme i kolo) u ukupnom trajanju od 3 do 5 minuta.
-takmičar je obavezan da repertoar izveden na predtakmičenju svira i na samom takmičenju i da ostane u istoj kategoriji.
-na završnom takmičenju učestvuju frulaši stariji od 16 godina.
-na predtakmičenju i takmičenju frulaši ne smeju biti pod dejstvom alkohola ili narkotika, jer će, u protivnom biti udaljeni sa priredbe.
-takmičar ne može dve godine uzastopno nastupati sa istim numerama.
-ukoliko ne poštuje propozicije takmičar će biti diskvalifikovan.
-redosled nastupa biće određen žrebom, ili na drugi način.

4.

Posebna pravila za kategoriju izvornog sviranja:
-takmičari moraju biti odeveni u narodnu nošnju iz svog kraja.
-obe numere (pesma i kolo) moraju biti izvorne, tradicionalne iz kraja odakle je takmičar.
-takmičari mogu svirati na svim tipovima tradicionalnih svirala
(kratke i dugačke), odnosno frula.
-pesma i kolo se sviraju bez orkestarske pratnje.

5.

Posebna pravila za kategoriju savremenog sviranja:
-takmičar može biti obučen u stilizovanu nošnju, ili narodnu nošnju svog kraja.
-numere koje se izvode mogu biti komponovane, ili tradicionalne-izvorne iz bilo kog kraja Srbije (pod pojmom ‘komponovano’ podrazumeva se ne samo pesma ili kolo, već bilo koja savremena kompozicija, kao što je napr. filmska muzika).
-obe numere takmičar svira sa orkestrom.
-pre takmičenja obavezna je proba sa orkestrom.

6.

Na Saboru se takmiče dueti i ansambli frula.
Oni izvode pesmu i kolo iz Srbije bez pratnje orkestra.
Selektiranje dueta i ansambala se vrši na predtakmičenjima.
Frulaši koji sviraju u duetu ili nastupaju u ansamblu moraju biti odeveni u narodnu nošnju svoga kraja.

7.

Na Saboru se organizuje i takmičenje mladih frulaša starosti do 16 godina.
Mladi frulaši se takmiče u tri kategorije:
-pojedinačno do 12 godina starosti
-pojedinačno od 12 – 16 godina starosti
-dueti i ansambli frula
Mladi frulaši se selektiraju na predtakmičenjima, ili dolaze po pozivu Saveta Sabora. Oni sviraju bez pratnje orkestra, obavezno odeveni u narodnu nošnju svog kraja.

8.

-Izbor frulaša za završno nadmetanje vrši se na predtakmičenjima koja se organizuju po regionalnom principu.
-Savet Sabora utvrđuje mesta održavanja i broj frulaša koji se sa predtakmičenja kvalifikuju za završnu priredbu u Prislonici.
-Izuzetno,Savet Sabora, samostalno ili na predlog starešine i umetničkog direktora može odabrati da se na završnoj priredbi takmiče frulaši koji nisu učestvovali na predtakmičenjima.
-Za završno nadmetanje se bira 30 učesnika, po 15 iz obe kategorije. Izuzetno Savet Sabora na predlog umetničkog direktora može doneti odluku da se, u zavisnosti od kvaliteta frulaša na predtakmičenjeima, ovaj broj poveća ili smanji.
-Pobednici automatski stiču pravo nastupa na sledećem Saboru.

9.

-Frulaše ocenjuje stručni žiri sastavljen,po pravilu, od 5 članova.
-Na predtakmičenjima žiri broji 3 člana od čega jednog člana imenuje Savet Sabora.
-Savet Sabora imenuje stručni žiri, na predlog starešine Sabora, vodeći računa da u njemu budu muzički stručnjaci:muzikolozi, etnomuzikolozi, frulaši,instrumentalisti i muzički urednici.
-Članovi stručnog žirija ne mogu biti ličnosti koje su u sukobu interesa, odnosno, koje imaju svoje učenike među takmičarima, ili su u posebnim ( rodbinskim i sličnim ) vezama sa pojedinim takmičarima.
-Žiri takmičare ocenjuje brojčanim ocenama od 5 do 10.
-Savet Sabora utvrđuje pravila žiriranja.

10.

-Stručni žiri, u obe kategorije, duetima i mladim frulašima dodeljuje prvu, drugu i treću nagradu.
-Plasman takmičara se utvrđuje na osnovu zbirne ocene članova žirija. U slučaju istog broja bodova žiri glasa kome će se dodeliti nagrada.
-Izvođač sa najviše bodova u kategorijama izvornog i estradnog sviranja dobija zlatnu frulu.

11.

-Stručni žiri ocenjuje muzikalnost, izvođačku tehniku, ritmiku i intonativnu preciznost, oblikovanje fraze, tempo, primenu odgovarajućih ukrasa, kvalitet zvuka i stilsku određenost, tj. poštovanje odgovarajućeg tradicionalnog stila i scenski nastup.. U kategoriji savremenog sviranja ocenjivaće se i usglašenost soliste i orkestra.

12.

-Trostruki pobednik u istoj kategoriji, po odluci stručnog žirija, dobija zvanje majstora frule, koje nosi ime utemeljivača Sabora: “Miodrag Mile Azanjac“.
-Trostruki pobednik u istoj kategoriji stiče pravo nastupa na revijalnoj priredbi majstora frule( ukoliko se ona organizuje kao programska celina), ali ima
pravo da se i dalje takmiči, bez učešća na predtakmičenju.
– Pobedniku u kategoriji izvornog sviranja dodeljuje se diploma „ Sava Jeremić“ za najizvornije muziciranje.

13.

-Nagradu najpopularnijem frulašu,u obe kategorije, dodeljuje publika.
-Način žiriranja publike određuje Savet Sabora i sponzor te nagrade.

14.

-Visinu i vrstu nagrada određuje Savet Sabora.

15.

-Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.
-Pravila usvaja Savet Sabora.
-Izmene i dopune pravila vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Č A Č A K Savet Sabora
21.03.2014.god.