Protokol o saradnji

Protokol o saradnji

 

zaključen dana 22.04.2015. godine, između:
Turističke organizacije Čačka, Čačak – Gradsko šetalište bb, koju zastupa Dragomir Savić, direktor (u daljem tekstu TOČ), i Saveta Sabora frulaša Srbije “ Oj Moravo” koga zastupa Zoran Rajičić, predsednik ( udaljem tekstu SAVET ), sa jedne strane i 2. Kulturno obrazovnog centra Boljevac, Kneza Miloša 4- Boljevac , koga zastupa Emina Branković, direktor ( u daljem tekstu KOC),sa druge strane

Član 1.

Ovim Protokolom, TOČ i SAVET kao organizatori Sabora frulaša Srbije “Oj Moravo” uspostavljaju saradnju sa KOC na organizovanju predtakmičenja za Sabor, a sa zajedničkim ciljem razvoja i promocije frulaštva u Srbiji.

Član 2.

Predtakmičenje za Sabor će se održavati ,svake godine, u junu mesecu, u Boljevcu, u okviru manifestacije “ Crnorečje u pesmi i igri”.
U slučaju promene mesta održavanja KOC je dužan da obavesti TOČ I SAVET najkasnije do početka aprila meseca, u godini u kojoj se Sabor frulaša održava.
Predtakmičenje u Boljevcu se organizuje za frulaše koji dolaze sa područja Zaječarskog i Borskog okruga.

Član 3.

Obaveze Kulturno obrazovnog centra Boljevac:
– da obezbedi sve neophodne uslove za organizaciju jedne ovakve manifestacije ( bina, razglas, rasveta, orkestar, infrastrukturna logistika i td);
– da o datumu i vremenu održavanja predtakmičenja obavesti sve frulaše koji žive na području iz čl.2. st.3.
– da za sve učesnike u program obezbede najmanje jedan obrok;
– da formira stručni žiri od 3 ( tri ) člana, od koga jednog-selektora imenuje SAVET, a ostala dva KOC, iz lokalne sredine, vodeći računa o njihovoj muzikološkoj ili etnomuzikološkoj stručnosti;
– da za selektora Sabora, koga imenuje SAVET, obezbede honorar, putne troškove i prenoćište. Visina honorara za selektora će se određivati, za svaku godinu posebno, na zajedničkom sastanku svih organizatora predtakmičenja i SAVETA;
– da, na obrascima prijave za predtakmičenje, koje dobije od SAVETA, popiše sve frulaše, učesnike u takmičenju i da jedan komplet ovih prijava dostavi SAVETU, na samom predtakmičenju;
-da predtakmičenje organizuje u skladu sa Pravilima za takmičenje i ostalim opštim i pojedinačnim
normativnim aktima Sabora frulaša;
– da za pobednike obezbedi adekvatne nagrade;
-da obezbedi odgovarajuće učešće opštine Boljevac u pratećim programima Sabora frulaša;
– izrada promotivnog materijala za predtakmičenje;

– medijska promocija predtakmičenja, pre, za vreme i posle održane manifestacije. Posebnu pažnju posvetiti promociji pred samo takmičenje, kako bi se što veći broj frulaša upoznao sa datumom i mestom njegovog održavanja;
– da u konferansi, medijima, društvenim mrežama i na drugi odgovarajući način promoviše i najavi
predstojeći Sabor frulaša Srbije “ Oj Moravo”;
-da na bazi reciprociteta prihvati i ugosti do 4 ( četiri ) predstavnika organizatora Sabora frulaša;
– sprovođenje u delo i drugih odluka i preporuka SAVETA, kojie su od zajedničkog interesa za samo predtakmičenje i Sabor, odnosno za razvoj frulaštva.

Član 4.

Obaveze Turističke organizacije Čačka i Saveta sabora frulaša:

-da blagovremeno, a najkasnije do 31.marta, dostave KOC Pravila takmičenja i druga opšta i pojedinačna normativna akta koja su od značaja za organizaciju predtakmičenja;
– da blagovremeno, a najkasnije do 31.marta, dostave KOC obrazac prijave za predtakmičenje
– da blagovremeno, a najkasnije do 31.marta, dostave KOC ime i prezime selektora Sabora, kao i njegove kontakte;
– da na sajtu Sabora promovišu KOC, kao organizatora predtakmičenja. Da na sajtu Sabora stave link preko koga, zainteresovane stranke, mogu ući na internet prezentaciju KOC;
– da dostave KOC spiskove frulaša sa područja iz čl.2. st.3. Da redovno obaveštavaju KOC o svim promenama;
– da u konferansi, na društvenim mrežama i medijskim nastupima promovišu KOC i Boljevac, kao organizatore predtakmičenja;
– da obezbede uslove za učešće opštine Boljevac u pratećim programima Sabora frulaša;
– da, na bazi reciprociteta, prihvate i ugoste do 4 ( četiri ) predstavnika KOC na Saboru frulaša;
– da jednom godišnje, a najkasnije do 30. aprila organizuju zajednički sastanak Saveta Sabora I organizatora svih predtakmičenja, na kome će se utvrđivati i usklađivati opšti i pojedinačni principi
od značaja za predtakmičenja i takmičenje frulaša;
-da na Saboru frulaša, u Prislonici, obezbedi štand za kulturno-turističku i privrednu promociju opštine Boljevac.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da vrše razmenu programa i sarađuju, u obostranom interesu, i na drugim projektima iz oblasti turizma i kulture, posebno izvornog narodnog stvaralaštva.
Ugovorne strane mogu , za realizaciju projekata iz ovog Protokola, zajednički konkurisati za sredstva kod
nadležnih institucija.

Član 6.

Protokol se zaključuje na period od 5 godina.

Član 7.

KOC može, za predtakmičenje i realizaciju programa koji su predmet ovog Protokola, angažovati, kao suorganizatore i druge javne ustanove, MZ, KUD-ove , udruženja građana i pojedince iz svoje opštine, pod uslovom da prihvataju programska načela Sabora frulaša I odredbe ovog Protokola.

Član 8.

Odredbe ovog Protokola se mogu menjati uz obostranu saglasnost potpisnika.

Član 9.

Protokol o saradnji se može raskinuti na zahtev jednog od potpisnika, ali uz prethodnu najavu najkasnije do 31.decembra u godini koja prethodi narednom Saboru frulaša.

Član 10.

Protokol stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica.

Član 11.

Ugovorne strane se obavezuju da eventualne sporove rešavaju dogovorom .
Ukoliko se to ne može učiniti na drugi način, u slučaju spora nadležan je sud u Čačku.

Član 12.

Ovaj Protokol je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaki od potpisnika zadržava
po 2 (dva) primerka.

JU Turistička organizacija Čačka
direktor
Dragomir Savić

Kulturno obrazovni centar Boljevac
direktor
Emina Branković

Sabor frulaša Srbije “Oj Moravo”
predsednik Saveta
Zoran Rajičić